top of page

Ankara Gümrük Avukatı

WhatsApp Image 2023-11-29 at 19.31_edite

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu “ Kaçakçılık Suçları” başlıklı 3. maddesinin ilk fıkrasında: “(1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmüne yer vermiştir. Bu hüküm uyarınca eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokan kişi hakkında hapis cezası ve adli para cezası birlikte öngörülmüştür. Ankara Gümrük Avukatı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu üzerine incelemeler yapar.

 

Eşya taşıyanların, ülkeye eşya sokarken veya çıkartırken hangi gümrük işlemlerine tabi olacağı, 5911 sayılı Kanunla değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun “Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları” başlıklı Birinci Bölümünde yer alan 33. maddesinde; “Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile içeride bulunan gümrük kapıları arasında belirli yolların takip edilmesi zorunludur. Giriş ve çıkış kapıları ile bunları birbirine bağlayan yollar ve hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri gümrük işlemi yapılan havalimanları ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak, Müsteşarlıkça tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanır” şeklinde gösterilmiştir. Gümrük Kanunu’nun bu amir hükmü karşısında Türkiye’de eşya giriş ve çıkışları ancak gümrük kapılarından belirli bir güzergâh takip edilerek yapılabilecektir. 2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nde de ilgili amir hükmün şartları, usulleri ve mücbir hallerde başvurulacak istisnai halleri düzenlemiştir. Tüm bu düzenlemelerin aksine, bir kişinin gümrük işlemlerine uymadan ülkeye eşya sokması durumunda ise 5607 sayılı KMK m. 3’ün ilk fıkrasında öngörülen kaçakçılık suçu ortaya çıkacaktır. 

5607 sayılı KMK ile korunan hukuki değer Devletin önemli gelirlerinden olan gümrük vergilerinin kaybını önlemek iken suçun maddi unsurlarından en önemlisi fiildir. Suçun maddi unsurlarından olan fiil (hareket), suç tipinde yer alan tanıma uygun veya bu tanımda gösterilen neticeyi gerçekleştirmeye elverişli iradi insan davranışı olarak tanımlanabilir. Söz konusu suç açısından aranan fiil ise, eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmasıdır. Söz gelimi, bir eşyanın ülkeye sokulabilmesi için öncelikle eşyanın gümrüğe sunulması, eşyanın mahiyeti, miktarı, nevi, cinsi hakkında özet bir beyan verilmesi, işlemler yapılıncaya kadar geçici depolama yerine alınması, gümrükçe onaylanmış işlemlere tabi tutulması, eşyanın hangi rejime tabi tutulacağı konusunda beyanın verilmesi (rejim beyannamesi) ve kontrol gibi bir takım prosedürleri tamamlanmalıdır. Gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye eşya sokma suçu açısından ise aranan manevi unsur kasttır. Kanun koyucu bu suçun taksirli halinin cezalandırılacağını düzenlememiştir. Kast, bu suç bakımından eşyanın ithalat vergilerinden muaf olmadığını ve eşyanın bir takım işlemlere tabi tutulabileceğini bilme (öngörme); ancak buna rağmen gümrük işlemlerine tabi tutmadan yurda sokulmasını isteme şeklinde ortaya çıkacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği 40'ıncı maddesi uyarınca giriş kapısında bulunan gümrük muhafaza memurunun yükümlülükleri ve yetkileri bundan ibarettir. 

15 Eylül 2007 tarih ve 26644 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 1'inci maddesi şu şekildedir: "23/1/2002 tarih ve 24649 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TIR Uygulama Tebliği'nin 19 uncu maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Türkiye'ye Giriş İşlemleri

 

1 – Türkiye'ye giriş noktasında görevli Gümrük Muhafaza Memuru gümrük sahasına giren TIR aracının giriş kaydını yapar.

 

2 – Pasaport Polisi tarafından sürücü pasaportuna giriş damgası vurulur ve TIR Denetleme Belgesi düzenlenerek sürücüye verilir.

 

3 – Kantarda tartılan TIR aracı için tartı fişi verilir.

 

4 – Başmüdürlükçe belirlenecek gümrük veya gümrük muhafaza personeli tarafından taşıtın dıştan muayenesi yapılarak, brandalı taşıtlarda brandanın yırtık veya sökük, kapalı römork ve konteynerlerde kırık, delik veya gizli bölme olup olmadığı, taşıt mühürlerinin sağlam veya koparılmış olup olmadığı ........... kontrol edilir ve TIR Karnesi üzerine uygun bulunduğuna dair şerh verilerek imzalanır."

26644 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 1'inci maddesinde de belirtildiği üzere gümrük muhafaza memurunun tenteli ve mühürlü kapalı bir tırın mührünü fek etme, tır içerisindeki eşyayı kontrol etme yahut tartma, kap adedini sayma vb. yetkileri bulunmamaktadır, yetkileri evraklar üzerinden yaptığı ve dışarıdan yapabileceği incelemeler ile sınırlıdır. - Ankara Gümrük Avukatı

Tenteli ve mühürlü kapalı bir tırın mührünü fek etme, tır içerisindeki eşyayı kontrol etme yahut tartma, kap adedini sayma vb. yetkileri serbest bölge içerisinde bulunan gözetim ve muayene memurlarının görev ve yetki alanına girmektedir. Ezcümle gümrük muhafaza memurunun mühürlü bir tırın mührünü fek etmesi, içerisini kontrol etmesi vb. işlemleri yapması suç olup, eşyaların zarar gördüğü ya da kaybolduğu, usulsüz işlem yaptığı iddiaları ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verebilecektir.

Dış ticaret faaliyetleri kapsamında Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapacak olan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya ve yapılan dış ticaret işlemi hakkında gümrük idaresine bir bildirimde bulunmak gereklidir. Bu bildirime “gümrük beyanı” denir. 

Gümrük beyanında yer alan bilgiler, eşyaya hangi gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanacağını belirler. Gümrük beyanında verilen bilgilerin doğruluğu gümrük idaresi tarafından kontrol edilir. Ödenecek gümrük vergisi hesaplanırken vergi matrahına gümrük tarifesinin unsurları uygulanır. Ad-valorem (yani fiyat veya değer üzerinden alınan) gümrük vergilerinde verginin matrahı eşyanın kıymetidir. 

Bu çerçevede, gümrük vergileri hesaplanırken üç temel faktör esas alınmaktadır:

 

1. Eşyanın tarife sınıflandırması
2. Eşyanın menşei
3. Eşyanın gümrük kıymeti

İthalat sırasında ödenecek vergilerin türleri, oranları ve tutarları, ithal etmek istenen eşyanın tarife sınıflandırmasının, menşeinin ve kıymetinin gümrük idaresi tarafından kontrol ve tespit edilmesini takiben belirlenecektir.

BEYANIN KONTROLÜ VE EŞYANIN MUAYENESİ SONUCUNDA EŞYA İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER BELİRLENİR. Vergi kaybına neden olan bir husus veya usulsüzlük belirlenirse gümrük mevzuatı uyarınca öngörülen para cezası uygulanır. İthalattan kaynaklanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünüz, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başlar. Bu vergiler, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte geçerli olan gümrük tarifesi unsurlarına göre hesaplanır. Gümrük beyanının kontrolü ve eşyanın muayenesi sonucunda, beyanın doğru olduğunun anlaşılması halinde eşya sahibine teslim edilir. Ankara Gümrük Avukatı yasal prosedürleri detaylı inceleyerek işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin tarafınıza detaylı argümanlar sunar.

 

Ancak, eşyanın teslim edilebilmesi için:

- Varsa gümrük vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanması,
- Varsa eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejiminin gerektirdiği şartların yerine getirilmesi,
- Eşyanın yasaklayıcı veya kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması, gereklidir.

15 Eylül 2007 Cumartesi Tarih ve 26644 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Madde 1'e göre;  "23/1/2002 tarih ve 24649 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TIR Uygulama Tebliği'nin 19 uncu maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Türkiye'ye Giriş İşlemleri

1 – Türkiye'ye giriş noktasında görevli Gümrük Muhafaza Memuru gümrük sahasına giren TIR aracının giriş kaydını yapar.

 

4 – Başmüdürlükçe belirlenecek gümrük veya gümrük muhafaza personeli tarafından taşıtın dıştan muayenesi yapılarak, brandalı taşıtlarda brandanın yırtık veya sökük, kapalı römork ve konteynerlerde kırık, delik veya gizli bölme olup olmadığı, taşıt mühürlerinin sağlam veya koparılmış olup olmadığı ve TIR Karnesi'nde kayıtlı numara ve adede uygunluğu kontrol edilir ve TIR Karnesi üzerine uygun bulunduğuna dair şerh verilerek imzalanır. Kontrol sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde derhal TIR işlemleri ile ilgili servise bilgi verilir."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"MADDE 28 – a) Türkiye'den Çıkış Yapacak Taşıt Çıkış Gümrüğüne Geldiğinde;

1 – Saha giriş noktasında görevli Gümrük Muhafaza Memuru TIR aracının giriş kaydını yapar.

3 – Başmüdürlükçe belirlenecek gümrük veya gümrük muhafaza personeli tarafından taşıtın dıştan muayenesi yapılarak, brandalı taşıtlarda brandanın yırtık veya sökük, kapalı römork ve konteynerlerde kırık, delik veya gizli bölme olup olmadığı, taşıt mühürlerinin sağlam veya koparılmış olup olmadığı ve TIR Karnesi üzerine uygun bulunduğuna dair şerh verilerek imzalanır. Kontrol sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde derhal TIR işlemleri ile ilgili servise bilgi verilir.

b) Çıkış Gümrüğünde TIR Karnesi İşlemleri, Muayene ve Diğer İşlemler

1 – İbraz edilen TIR Karnesi ve diğer belgeler ilgili serviste kontrol edildikten sonra gelen eşyaya ilişkin TIR Karnesinin Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programına kaydedilerek, sistemin verdiği tescil numarası Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne ve dipkoçanına kaydedilir. TIR Karnesinin ilgili bölümlerine gümrük idaresinin adı yazılarak gümrük mührü vurulur. Sistem tarafından atanması halinde muayene ile görevli memurun sicil numarası Volet-2 yaprağının ön yüzünde uygun bir yere kaydedilir. İhraç eşyası ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın (serbest bölge veya antrepo çıkışlı) bir arada taşınması halinde TIR Transit Takip Programı'nda rejim TRANSİT olarak girilir.

 

2 – İbraz edilen TIR Karnesi ve eki belgeler ile taşıtın ve gerektiğinde eşyanın işlem ve denetimi Uluslararası TIR Sözleşmesi ve Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır.

 

3 – İhracat kaydıyla işlem gören TIR Karneleri sistem tarafından fiziki muayeneye sevk edilmediği ve taşıtın dış kontrolünde bir uygunsuzluk veya tescil işlemi yapan memur tarafından yapılan incelemede belgelerinde şüpheli bir durum bulunmadığı takdirde, TIR Transit Takip Programı'nda TIR Karnesi onay işlemi yapıldıktan sonra TIR Karne çıkış (Volet-2) yaprağı kopartılıp, TIR Karne cildi sürücüye verilerek taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

 

Taşıtın dış kontrolünde bir uygunsuzluk veya belgelerinde şüpheli bir durum bulunduğu takdirde idare amiri tarafından TIR Transit Takip Programı'nda yapılacak değişiklik ile TIR Karnesi fiziki muayeneye sevk edilmek suretiyle işlemler ikmal edilir.

 

4 – Bilgisayar sistemi bulunmayan gümrük idarelerinde; Gümrük İdare Amirince TIR Karnesi çıkış (Volet-2) yaprağı üzerine;

 

-TIR Karnesinin tescili için ilgili servisine,

-Gerekli muayenenin yapılması için muayene ile görevli memura,

-Lüzumu halinde mühür tatbiki için görevli memura,

havale verilir.

 

5 – Muayene ile görevli memur, kendisine havale edilen TIR Karnesini aldıktan sonra, şüphe veya ihbar durumuna göre kontrolün kapsamını belirler.

 

Kontrol sonucunda bir usulsüzlük bulunmadığı takdirde TIR Karnesi çıkış (Volet-2) yaprağının ve dipkoçanının ilgili bölümlerine muayene ile görevli memurca gerekli çıkış meşruhatı verilir. TIR Karne çıkış (Volet-2) yaprağı kopartılıp, TIR Karne cildi sürücüye verilerek taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

 

6 – Sürücüde bulunan iki nüsha denetleme belgesine gerekli meşruhat verildikten sonra bir nüshası polise verilir, bir nüshası da gümrükte saklanır.

 

7 – İç gümrüklerde tescilli çıkış beyannamelerinin kapanması için Özet Beyan Modülünden "Uzaktan Teyit" yöntemi ile TIR Karnesi yaprakları üzerinde yer alan ve iç gümrüklere ait tüm özet beyanın 16 haneli tescil numaralarını girerek ilgili özet beyanları kapatılır.

Bilgisayar sistemi bulunmayan çıkış gümrük idarelerinde ise, TIR Karnesi kapsamındaki ihraç eşyasının çıkışının yapılması ile birlikte, hareket gümrük idarelerine bilgisayar sisteminde olsun ya da olmasın teyit işlemi, birer teyit yazısı (faks) ile yapılır."
 

Gümrük Kaçakçılığı Yargıtay Kararları

YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas: 2015/ 17545 Karar: 2019 / 34504 Karar Tarihi: 04.09.2019 tarihli kararına göre;

"... Gümrük Müdürlüğünün 20.01.2010 tarihli ve EX 025347, EX 025370 sayılı ve 04.02.2010 tarihli ve EX 051745, EX 051754 sayılı ihracat beyannamelerinin usulsüz şekilde kapatılıp davaya konu beyannameler muhteviyatı eşyanın yurtdışı edilmiş gibi gösterilerek sanıkların kaçakçılık ve sahtecilik suçlarını işlediklerinden bahisle açılan davada;
 
Sanık ...'ın gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı karnesinin olmadığı, gümrük işlemlerinin takibi için sanık  adına herhangi bir vekaletname olmadığı gibi sanığın herhangi bir belge veya beyannamede imzasının da bulunmadığı anlaşılmakla  sanığın savunmasının aksine mahkumiyetini gerektirecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,
 
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/l. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,"

 

YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas: 2020/ 7050, Karar: 2022 / 11431 Karar Tarihi: 21.06.2022 kararına göre;

"Sanıkların aşamalardaki savunmalarında sanık ...'un şirketin ihracat işlemleri ile kendisinin ilgilendiğini, dava konusu beyannameler kapsamı eşyaların ... 'un tavsiye ettiği yurt dışındaki müşterilere sattıklarını, ihracat işlemlerinin gerçek olup beyanname muhteviyatı eşyanın yurt dışı edildiğini, gümrük işlemleri ile ... 'un ilgilendiğini beyan ederek suçu kabul etmediğini belirttiği, sanık ... 'un firmayı tanımadığını işlemleri kendisinin gerçekleştirmediğini beyan ettiği, sanık ...'un şirketin yetkilisi ve ortağı olduğunu ancak ihracat işlemleri ile kendisinin ilgilenmediğini kardeşi ...'un ilgilendiğini beyan ederek suçlamayı kabul etmediği, sanık ... 'in ...nakliyat firmasında bordrolu eleman olarak çalıştığını, şifresini uzun yıllardır değiştirmediğini, şirketteki birçok kişinin şifresini bildiğini ve şirketteki özet beyan işlemlerinin kendi şifresiyle yapılmakta olduğunu, bahsi geçen işlemleri kendisinin yapmadığını, gümrük memurları dışındaki sanıkları tanımadığını, suçlamayı kabul etmediğini belirttiği, ..., ... ve ...'un Halkalı Gümrük Müdürlüğünde özet beyan servisinde onay-tescil bölümünde görev yaptıklarını, iş yoğunluğu ve sistemin zaafından yararlanıldığını, kendilerinin eyleme iştirak etmedikleri ve atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirttikleri,
 
Dava konusu ihracat beyannameleri asıllarının Gümrük İdaresi'ne ibraz edilmemiş olmaları nedeniyle Gümrük İdaresi'nin arşivinde bulunmadıkları ve bu sebeple üzerlerinde imza incelemesi yaptırılamadığı,
 
Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; sanıklar ..., ... ve ... hakkında, sanıkların iştirak iradesiyle hareket ederek dava konusu 58 adet ihracat beyannamesi kapsamı eşyaları yurt dışına göndermedikleri, ancak özet beyana yavru beyanname şeklinde bağlanmasını sağlatarak sistem üzerinde ihraç edilmiş gibi gösterdikleri anlaşıldığından bahisle mahkumiyet, diğer sanıklar için ise atılı suçların işlendiğine yönelik şüphenin bulunduğundan bahisle beraat kararı verilmiş ise de;
 
Alıcı firmalar yönüyle yurt dışı araştırması yapılarak ilgili ihracat işlemlerinin gerçekliğinin araştırılması, sanıkların olay tarihinde kullandıkları cep telefonu numaralarının hts görüşme dökümlerinin getirtilip, olay tarihleri ve ona yakın tarihlerde telefonla görüşüp görüşmediklerinin tespit edilmesi ve bunun yanında sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında ilk derece mahkemesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ve Dairemizde benzer eylemleri nedeniyle açılmış bulunan çok sayıda dosyanın bulunması, ilgili dosyaların suç ve iddianame düzenleme tarihleri de gözetildiğinde, dosyaların celp edilip gerektiğinde birleştirilerek sanıkların suç kasıtları ve 5237 Sayılı TCK'nun 43. maddesi uyarınca bir değerlendirme de yapılarak karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla belirtilen tüm bu eksikler giderilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR. "

 

Gümrük Kaçakçılığı Suçunda Avukatın Önemi

Gümrük kaçakçılığı suçu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu Kanun'a göre, gümrük kaçakçılığı, gümrük rejimine tabi tutulmayan eşyanın ithal edilmesi, ihraç edilmesi veya transit rejimi çerçevesinde ithal edilmesi veya ihraç edilmesidir.

Gümrük kaçakçılığı suçu, yaptırımı ağır olan bir suçtur. Bu suça ilişkin olarak verilecek cezalar, eşyanın cinsine, kaçakçılık fiilinin niteliğine ve kaçakçılık fiilinin işlenmesinde kullanılan araçlara göre değişiklik göstermektedir.

Gümrük kaçakçılığı suçunda, avukatın önemi büyüktür. Gümrük avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve en az cezayı almasını sağlamak için çalışmaktadır. Gümrük avukatı, gümrük kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Müvekkilinin haklarını korumak için gerekli hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerini sunar.

  • Gümrük kaçakçılığı suçunun hukuki niteliğini belirler ve bu kapsamda müvekkilinin savunmasını hazırlar.

  • Kollukta ve savcılıkta müvekkilinin ifade alınması sırasında hazır bulunur ve müvekkilinin haklarını korur.

  • Mahkemede müvekkilini temsil eder ve en az cezayı almasını sağlamak için çalışır.

Ankara gümrük avukatı, gümrük kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak deneyimli ve uzman bir avukattır. Ankara gümrük avukatı, gümrük kaçakçılığı suçunun hukuki niteliğini ve bu suç ile ilgili olarak verilecek cezaları iyi bilir. Ankara gümrük avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve en az cezayı almasını sağlamak için gerekli hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerini sunmaktadır.

bottom of page