top of page

ANKARA MİRAS HUKUKU AVUKATI

ANKARA MİRAS HUKUKU AVUKATI

Ankara Miras Avukatı

  • Miras Hukuku: Ölen (miras bırakan) ile kalan (mirasçı) arasındaki hak ve hukuksal ilişkileri için köprüdür.

  • Miras: Miras bırakanın, ölümünün ardında bıraktığı tüm aktif ve pasif mal varlığıdır. Yani miras ile borçlarda bırakılabilir. Bu nedenle miras kabulünde aktif-pasif değerlendirmesi önemlidir.

 

Eğer miras bırakanın pasifleri aktifinden çok ise; miras bırakana borçların yükümlülüğü ağır geleceğinden Ankara Miras Hukuku Avukatı olarak Pirzade Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak mirasın reddedilmesi tavsiye edilir. Mirasın ret süresi "3 aydır" ve kişinin isteğine bağlıdır. Usulüne uygun yapılması önem arz etmektedir.

Borç Miras Kaldı, Mirası Reddedebilir Miyim, Nasıl Reddebilirim?

-Evet mirası kişinin isteğine bağlıdır. Bir gerekçe göstermesi gerekmez. Ancak mirasın açıklanması veya miras bırakanın ölümünden itibaren 3 Ay içerisinde reddi miras yapılmalıdır. Yoksa miras kabul etmiş sayılır.Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara Miras Avukatı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

image.png

***Saklı paylı mirasçılar, alt soy, ana-baba, sağ kalan eştir. 2007'de kardeşler saklı paylı mirasçılıktan çıkartıldı.
*** Kimin kimden önce öldüğü belli değil ise, birlikte ölüm karinesi olur. Ölenler birbirlerinin mirasçısı olamaz. Her bireyin kendi soylarına dağılır. (bu husus özellikle karı-koca aynı anda ölümlerde gündeme gelmektedir.)

Mirasçı Mıyım?

Aşağıda yasal olarak doğal mirasçı olunacak hallerde tabloda belirtilmiştir. Bununla birlikte arada hiçbir yasal bağ olmadan birinin mirasçısı olabilmeniz için, miras bırakanın usul ve yasaya uygun olarak miras sözleşmesi ile sizi mirasçı olarak atamış olması lazımdır. Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara Miras Hukuku Avukatı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

image.png

***Mirasın geçişi, miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlülükte olan hükümlere göre belirlenir.
*** Evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamaz. Evlatlık bağında mirasçılık tek yönlüdür.
*** İstisnai haller dışında boşanma davası devam ederken ölüm olursa eş mirasa hak kazanır( bu istisnai haller için Ankara miras avukatı konularında uzman bir hukukçuya danışmanız tavsiye olunur.)

Anne-Baba, Eş, Çocuğumu Mirastan Reddedebilir Miyim, Nasıl Reddederim?

Kanunda sayılan hallerde mirasçılarınızı mirastan çıkarabilirsiniz. Ancak mirastan çıkarma işlemi ve sebepleri belli başlı olduğundan usul ve yasaya uygun olması büyük önem arz etmektedir. Şöyle ki siz mirastan reddetseniz bile saklı pay alma durumu olan mirasçılarınız bulunmaktadır. Bu nedenle bu tarz bir çıkarma işlemi için uzman birinden destek almak önem arz etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara miras avukatlığı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. -Ankara Miras Hukuku Avukatı-

image.png

***SAKLI PAY ORANLARI: 
Alt soy için; yasal miras payı / 2 şeklindedir.
Ana-baba için; yasal miras payı / 4 şeklindedir.
Sağ kalan eş için; ana-baba veya alt soyla birlikte ise yasal miras payı şeklindedir.
Sağ kalan eş için; diğer hallerde ise yasal miras payı X 3/4 şeklindedir.

Eşimden Miras Alacağım, Payıma Ne Kadar Düşüyor?

  • Sağ kalan eşle birlikte, miras bırakanın çocukları var ise; sağ kalan eş 1/4 oranında mirastan pay alır.

  • Sağ kalan eşle birlikte, miras bırakanın anne-babası var ise; sağ kalan eş 1/2 oranında mirastan pay alır.

  • Sağ kalan eşle birlikte, büyükanne-büyükbaba var ise; sağ kalan eş 3/4 oranında mirastan pay alır.

Nasıl Vasiyet Hazırlayabilirim?

image.png

***Tanık olarak katılamayacak kişiler TMK md. 536'da belirtilmiştir.
***Vasiyetname el yazısı ile de hazırlanabilir. Tanık ve memura gerek yoktur. Ancak el yazısının miras bırakana ait olması, tarih ve miras bırakanın imzasının bulunması şarttır.
***Vasiyetnameden her an dönülebilir.

Mirasçılık Belgesi İçin Hangi Mahkemeye Dava Açmam Gerekiyor?

Mirasçılık belgesi( veraset ilamı), cenaze işlemlerine müteakip yapılması gerekmektedir. Miras hakkının doğması için, bu belgenin alınması gerekmektedir. Mirasçılık belgesi noterlerden veya Sulh hukuk mahkemelerinde alınabilir.
 

Mirasçılık belge talep başvurunda gerekli evraklar şu şekildedir: ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, veraset ilamı talep dilekçesidir. -Ankara Miras Hukuku Avukatı-
   
Bunun yanında mirasçılık belgesinin alınmasından sonraki işlemlerin avukat yardımı olmaksızın doğru bir şekilde yapılması, yasal prosedürlerin işleyişi bilmek vatandaş açısından zor ve meşakatlidir. Bununla birlikte sadece mirasçılık belgesinin alınması değil, ayrıca mirasçılık belgesinin iptali, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin tenfizi, miras paylaşım davası, miras paylaşım sözleşmesi, terekenin tespiti davası, reddi miras, tenkis davası, muris muvazaası gibi miras hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin  uzman birinden destek almak hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara Miras Avukatı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

Yargıtay İç­ti­ha­dı Bir­leş­tir­me Hu­kuk Ge­nel Ku­rulu 1974/1 E., 1974/2 K. 

Bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklaması halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar görünürdeki satış sözleşmesinin danışıklı [muvazaalı] olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de biçim koşulundan yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilirler.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2021/1-103 E., 2023/36 K.

Muvazaa davalarında ispat yükü davacıya aittir. Muvazaa iddiaları değerlendirilirken ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimler, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alım gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgular birlikte dikkate alınır. Dosya kapsamındaki delillerden miras bırakanın davacılardan mal kaçırmasını gerektirecek herhangi bir neden tespit edilememiş, önemli miktarda taşınmaz mirasçılara kalmış ve miras bırakanın temlik tarihinde davalı oğlunu üstün tutmasını gerektiren somut bir olgu da ortaya konulamamıştır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Yargıtay 1. Hukuk Da­ire­si 2022/3370 E., 2022/6831 K.

Miras bırakanın vefat etmeden önce güncel tapu kayıtlarına göre tüm malvarlığını davalılar arasında paylaştırması ve davacıya herhangi bir temlik gerçekleştirmemesi, davacının malvarlığı olduğunun tespit edildiğine dair kolluk araştırma tutanağının hükme esas alınmasının doğru olmaması, miras bırakan ile davalıların birlikte yaşadıkları ve başka bir mahkemede görülen tazminat davasında davalı tanığı olarak dinlenen miras bırakanın bu dosyadaki beyanın tamamı dikkate alındığında miras bırakanın çocukları arasında davalıları daha çok gözettiği anlamı çıkabileceği anlaşılmakla tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde miras bırakanın mal kaçırma kastıyla hareket ettiği sonucuna varıldığı gözetilmelidir.

bottom of page