top of page

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı

Ankara Sağlık Avukatı

Pirzade hukuk ve danışmanlık ofisi olarak sağlık hukukunun bir çok alanında profesyonel ekibimizle birlikte kaliteli bir danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Sağlık hukuku(Tıp hukuku), sağlık kurumlarında verilen sağlık hizmetleri hususunda taraflarca ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır.  Türkiye'de avukatlık mesleğinde bir ihtisaslaşma/uzmanlaşma olmamakla birlikte tıp hukuku konusuna giren dava dosyalarıdır.  Bu tarz dosyalarda, bir çok nüans bulunmaktadır. Ankara sağlık avukatı, olarak ilgili konunun ceza dosyasına gerekse tazminat dosyasının takibinde daha sonra telafisi zor zararlara uğramamak için bu alanda ağırlıklı çalışmakta olan profesyonellerden danışmanlık almanız en sağlıklı yol olacaktır.

Sağlık Hukuku, bireylerin sağlıkla ilgili haklarını, sağlık hizmetlerinin sunumunu, sağlık kurumlarının işleyişini ve sağlıkla ilgili diğer unsurları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, sağlık sisteminin karmaşıklığı ve sağlık hizmetlerinin toplum üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, oldukça geniş kapsamlı ve çok yönlüdür.

Sağlık Hukuku, hastaların tıbbi tedaviye erişim hakkını, sağlık kuruluşlarının yükümlülüklerini, sağlık personelinin sorumluluklarını ve hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki ilişkileri düzenler. Tıbbi müdahaleler, hasta mahremiyeti, tedaviye rıza, tıbbi hatalar ve sağlık hizmetlerinin finansmanı gibi konular, sağlık hukukunun temel unsurları arasındadır.

Sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili yasal düzenlemeler, devletin sağlık politikalarını belirlerken etkili bir rol oynamaktadır. Sağlık hukuku, devletin sağlık hizmetlerini düzenleme, denetleme ve standartları belirleme görevlerini içerir. Ayrıca, sağlık meslek mensuplarının lisanslama süreçleri, tıbbi cihazların kullanımı, ilaçların dağıtımı ve sağlık sigortası gibi konular da sağlık hukuku kapsamındadır.

Sağlık hukukunun bir diğer önemli yönü de etik ve moral değerlerin sağlık hizmetlerine yansımasıdır. Hasta hakları, sağlık personelinin etik standartlarına uyumu, hasta gizliliği gibi konular, hem hukuki düzenlemeler hem de etik prensiplerle iç içe geçmiştir.

Tıbbi uyuşmazlıkların çözümü de sağlık hukukunun önemli bir alanını oluşturur. Hasta ve sağlık hizmeti sunucusu arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, tıbbi hataların yargı süreci, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararların tazmini gibi konular, sağlık hukukunun pratikteki önemli boyutlarını oluşturur. Ankara Sağlık Hukuku Avukatı sürecin takibini yapar. 

Sonuç olarak, sağlık hukuku sağlık sektörünün düzenlenmesi ve yönetilmesiyle ilgili temel kuralları belirlerken, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin etik ve insani boyutlarını da göz önünde bulundurur. Sağlık hukuku, bireylerin sağlık haklarını korumayı ve adil, etik, ve yasal olarak nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamayı amaçlar. Bu çerçevede, sağlık hukuku, hem sağlık sektöründe faaliyet gösterenlerin hem de toplumun genel sağlık hizmetlerine erişimini düzenleyen bir disiplindir.

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı

Pirzade Hukuk ve danışmanlık ofisimiz , sağlık hukuku bağlamında; doktor ve sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına hukuki çözüm önerileri ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsam da;

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Hukuku Görevli Mahkeme

Tıp hukuku ile ilgili dosyalarda doğru hukuki çözüm yollarına başvurmak çok önem arz etmektedir. Ankara sağlık avukatı olarak anılan ve dosya portföyü açısından zengin olan Pirzade Hukuk ve Danışmanlık profesyonel olarak danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.  Görevli mahkeme tayini hastane niteliğine göre değişmektedir. Kamu hastaneleri ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar idare faaliyeti sayıldığından, İdare Mahkemeleri görevlidir. Özel hastanelerde ise; Adli yargı yetkilidir. Bu nedenle dosya içeriği niteliği açısında Tüketici veya Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir.    

***    Arabuluculuk dava şartıdır. Yasal sınırın altında kaldığı durumlarda Tüketici Hakem Heyetine başvurulması gerekmektedir.

Zamanaşımı Var Mıdır?

Sağlık hukuku (tıp hukuku) ile ilgili dosyalarda hukuki çözüm yollarının aranması için zaman aşımı vardır. Zamanaşımı konusu iki şekilde değerlendirmeye tabidir. Kamu ve özel olarak ayrım yapılır. 


Kamuda: İdare mahkemesinde dava açmadan önce, zararın ve hekim hatasının öğrenilmesini takiben 1 yıl ve her halde 5 yıldır.

 

*** Ayrıca, idareye dava açmadan önce ilgili idareye tazminat talebi içeren yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Başvurunun reddedilmesi halinde malpraktis sebebiyle tam yargı davası açılabilir.


Özel hastanede: Aleyhine açılacak tıbbi uygulama hatası davalarında 5 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür. Eser sözleşmesine dayalı olarak açılacak tıbbi uygulama hatası davalarında da 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Hekim, ağır kusurlu bir tıbbi uygulamada bulunduğu takdirde, 20 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

 

Ankara Sağlık Hukuku Avukatı olarak, bu davalarda hukuki bilgi güncel gelişme takibi, büyük önem arz etmektedir. Doğru, sağlam adımlarla prosedür takibinin daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara veya hak kayıplarının yaşanmaması için hukukun bu alanında çalışmış ve halen çalışmakta olan bir Ankara Sağlık Hukuku Avukatı ile çalışmanız, büyük önem arz etmektedir.

bottom of page