top of page

Ankara Sigorta Hukuku Avukatı

ankara sigorta hukuku avukatı

Sigorta Hukuku Avukatı - Ankara Avukat 

Avukatlar mesleklerini icra ederken belirli alandaki davalara bakmak zorunda değillerdir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak yalnızca bir alandaki davalara bakarak söz konusu alan için uzmanlaşma imkanına sahip olurlar. Bu bakımdan sadece sigorta davalarına bakan avukatlara sigorta avukatı denmektedir. Kendini sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar alanında geliştiren ve bu yöndeki davalara bakan avukatlara da sigorta avukatı denmektedir.

 

 • Sigortanın tanımı: Aynı veya benzer tehlikelerle karşı karşıya kalma riski içinde bulunan kişiler topluluğunda, riskin(rizikonun) ortaya çıkmasıyla giderim ihtiyacının  bir sözleşme çerçevesinde ve belli bir prim karşılığında tazminat olarak karşılanmasına ya da belli bir paranın veya diğer edimin ifa edilmesine yönelik bir sistemdir.

 • Sigorta hukuku: Sigorta sözleşmesi ile ilgili kişiler arasındaki düzenlemelerin ve kuralların belli bir sistemde ilerlemesi için var olan bir hukuk alanıdır. 

 

TTK' da düzenlenmiştir. İşbu nedenle ilgili maddelerin yorumlanması ve yasal incelemeye tabi tutulması için profesyonel destek şarttır.

 • Sigorta sözleşmesi: TTK. md. 1401 "sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. " İlgili kanun maddesinde "ya da " ya kadar zarar sigortası sonrasında ise meblağ sigortası düzenlenmiştir.

 

Sigorta sözleşmesinin genel özellikleri: 

 

 1. Şarta bağlı bir sözleşme değildir.

 2. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

 3. Azami iyi niyet esasına dayanır.

 4. Devamlı borç ilişkisi kurar.

 5. Rızai ve iltihaki bir sözleşmedir.

 6. Susma→ kabul anlamındadır. (TTK.md.1405.)

 7. Yazılı bir sözleşmedir. Bu nedenle yazılı ispata dayalıdır.

 8. Sözleşme Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel şartlara uygun olmalıdır.

Sigortanın işlevi:

-Kişilere güvence sağlar.
-Ticari faaliyetlerin, işletmelerin ve işlemlerin güvenli yürütülmesini sağlar.
-Sermaye ve kişisel emeği korur.
-Kişilerin tasarruf yapmalarına imkan sağlar.
-Ticari faaliyetlerin uluslararası olmasında fayda sağlar.

 

Sigorta ile ilgili temel kavramlar
 

 • Sigorta menfaati: Teminat altına alınan zarar oluştuğunda, sigortalının mali açıdan kayba uğrama durumunda olmasını ifade eder.

 • Riziko: Bir zarara uğrama olasılığı, tehlikesi.

 • Sigorta primleri: Sigortacının verdiği teminatı satın almak için sigorta ettirenin ödediği bedeldir.

 • Sigorta değeri: Sigortalanan varlığın gerçek piyasa değeridir.

 • Sigorta bedeli: Sigortacının ödeyeceği üst sınır.

 • Sigorta tazminatı: Rizikonun gerçekleşmesi durumundaki alınan ödemedir.

 

Sigorta Türleri:

 1. Zarar SigortalarıMal sigortaları ve Sorumluluk sigortaları

 2. Can Sigortaları

Mal sigortalarına örnek olarak; yangın sigortası, taşıma sigortası, tarım sigortası, hırsızlık sigortası, kasko, makine kırılması ve montaj sigortası, inşaat sigortası, cam kırılması sigortası, alacak sigortası örnekleri verilebilir. 

 

Sorumluluk sigortalarına örnek olarak; zorunlu trafik sigortası, ihtiyari trafik sigortası, hekim mesleki sorumluluk sigortası örnekleri verilebilir. Bunlardan günlük hayatta en çok karşımıza çıkanı zorunlu trafik sigortasıdır. Bu hususa ilişkin Zorunlu Mali

 

Mesuliyet Sigortası Genel Şartları mevcuttur. Ayrıca diğer sigorta türleri için de genel şartlar düzenlenmiştir. Ankara Sigorta Hukuku Avukatı, bu süreçlerin yürütülmesi ile ilgilenmektedir. 

Sigorta hukuku hangi mahkemede görülür?

 

Sigorta davalarının tamamında uygulanan görevli bir mahkeme bulunmamakla beraber somut olayın özelliklerine ve taraflara göre görevli mahkeme belirlenmektedir.

 

Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sorumluluk sigortalarında, zarar gören, doğrudan zarar verenin sigortasına başvurma hakkına sahiptir. Bu durumda söz konusu uyuşmazlık Ticaret Kanunu’na dayandığından görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki açılacak davaya sebebiyet veren eylem önem arz etmektedir. 
 

Motorlu taşıt kazasından kaynaklı açılacak maddi-manevi tazminat davası haksız fiil hükümlerine dayandığından, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olacaktır.
 

Sigortalı ile sigorta şirketi arasında, sigorta poliçesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin belirlenmesinde sigortanın konusu önem arz eder. Kişinin, ticari işletmesini ilgilendirmeyen davalarda tüketici ilişkisi söz konusu olur. Bu nedenle tüketici ile ilgili sigortalarda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki davalar tüketici mahkemelerinde görülür.

 

Bu tarz davalarda mahkemenin tayini çok önem arz etmektedir. Yanlış mahkemede açılan davalar GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLİR. Usulde ret durumu yaşamamak için bu tarz dosyalarda deneyimli bir sigorta avukatı ile çalışmanız tavsiye edilir.

 

Ankara Sigorta Hukuku Avukatı, sigorta şirketleriyle sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan veya zarar gören üçüncü kişiler ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıklarda vekillik yapar. Ankara Sigorta Hukuku Avukatı; geçerli bir sigorta sözleşmesi kurulup kurulmadığını, ortaya çıkan zararın sigorta kapsamında olup olmadığını, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi hususu, sigorta konusu üzerinde gerçekleşen rizikonun sonucunda meydana gelen zararın tazmin ettirilmesi gibi hak kaybına uğranmaması adına her çeşit hukuki desteği sağlamaktadır.

bottom of page