top of page

Ankara Tazminat Avukatı

ankara tazminat avukatı

Ankara Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat, uğranılan zararın giderilmesi maksadı ile haksızlığa uğramış tarafa hakkını teslim etme halidir. Tazminat temel olarak maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

MANEVİ TAZMİNAT

MANEVİ TAZMİNAT, kişinin manevi olarak bir olay/fiil nedeni ile yaşadığı elem, keder, üzüntünün bir nebze olsa da telafi etmek amacı gütmektedir.

Yargıtay  07/06/2016 tarih 2016/132 E., 2016/191 K. Sayılı ilamında: Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil, onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu, tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan, acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar manevi tazminat verilebilecek bazı olguları özel olarak düzenlemiştir. Bunlar kişilik değerlerinin zedelenmesi (TMK m. 24), isme saldırı (TMK m. 26), nişan bozulması (TMK m. 121), evlenmenin butlanı (TMK m. 158/2), boşanma (TMK m. 174/2) bedensel zarar ve ölüme neden olma [818 sayılı Borçlar Kanunu (BK) m. 47, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 56] durumlarından biri ile kişilik haklarının zedelenmesi (818 sayılı BK m. 49, 6098 sayılı TBK m. 58) olarak sıralanabilir. Şeklinde bu hususa açıklama getirmiştir.

 

Manevi tazminat için konu veya hukuksal ilişki sınırlandırılmamıştır. Kişinin manevi olarak zarara uğramış olması yeterlidir. Bu nedenle; boşanma davalarında, işçilik alacakları davaları gibi hukuk davaları ile birlikte talep edilebilir. Bununla birlikte; hakaret, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, gibi ceza davalarında sanığın ceza alması ile dosyanın niteliğinde görevli mahkeme de manevi tazminat davası açılabilir. 

 

Örnek verecek olursak, boşanma davaların, dava dilekçesi veya karşı dava ile kişinin psikolojik şiddeti nedeni ile manevi tazminat talep edilebilir. Ceza davaları için örnek verecek olursak, yüz yüze veya günümüz koşullarında çok fazla karşılaştığımız sosyal medya aracılığı ile yapılan hakaret sonucunda sanık hakkında ceza davasınca verilen hüküm kapsamında manevi tazminat davası açılabilir.

 

TAZMİNAT DAVASINI NEREDE AÇMAK GEREKİYOR?

 

Manevi tazminat davalarında açılan davanın dilekçesi ile istendiğinden görevli mahkemede aynıdır.  örneğin boşanma davası içi AİLE mahkemesi görevlidir. Ancak bir ceza yargılaması sonucunda (örneğin hakaret) manevi tazminat talebi varsa , ASLİYE HUKUK mahkemeleri görevlidir. Bununla birlikte kişi ceza yargılaması geçirdikten sonra BERAAT ederse kamudan manevi tazminat talep edebilir. Bu halde ise; AĞIR CEZA mahkemelerinde görülür. Görüldüğü üzere görevli mahkeme konusunda net bir durum yoktur. Olaya ve niteliğine göre belirlenmektedir. Tazminat hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin uzman birinden destek almak hak kayıplarının önlenmesi içisindan önem arz etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara tazminat avukatlığı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

    

Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi 13.12.2023 tarihli, 2023/202E., 2023/572 K. Sayılı ilamı "  .....sosyal medya sitesi üzerinden davacıya yönelik gönderdiği cinsel taciz içeren mesajlarda "........'' şeklinde beyanlarla cinsel tacizde bulunulduğunun ceza mahkemesinin mahkumiyet hükmüyle de sabit olduğu, yapılan bu paylaşımın davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek mahiyette bulunduğu, davacı tarafından talep edilen manevi tazminatın miktarı, suç tarihi, davalı eylemlerinin ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları nazarıyla davanın kısmen kabulüne" kararı verilmiştir.

MADDİ TAZMİNAT

MADDİ TAZMİNAT, kişinin malvarlığı üzerinde eksilme sonucu yaşadığı zararın tazmin edilmesidir. Zarara uğrayan kişi, malvarlığında oluşan azalma/eksilme/kayıp miktarı kadar tazminat talep edebilir.


Maddi tazminat talep edilebilmesi için belli başlı şartlar vardır. Bunlar:


-Maddi bir zarar
-Bu zarar hukuka aykırı bir eylem neticesinde olmalı
-Zarar ile hukuka aykırı eylem arasında illiyet bağı olması gerekmektedir.
Bu üç halin bir arada olması halinde zarara uğratan kişiye karşı, maddi tazminat davası açılabilir. 

 

MADDİ TAZMİNAT DAVASINI NEREDE AÇMALIYIM?

 

Maddi  tazminat davalarında açılan davanın dilekçesi ile istendiğinden görevli mahkemede aynıdır.  örneğin boşanma davası içi AİLE mahkemesi görevlidir. Ancak bir ceza yargılaması sonucunda (örneğin hakaret) maddi tazminat talebi varsa , ASLİYE HUKUK mahkemeleri görevlidir. Bununla birlikte kişi ceza yargılaması geçirdikten sonra BERAAT ederse kamudan yargılama nedeni ile mahrum kaldığı maddi kazancı nedeni için maddi tazminat talep edebilir. Bu halde ise; AĞIR CEZA mahkemelerinde görülür. Görüldüğü üzere görevli mahkeme konusunda net bir durum yoktur. Olaya ve niteliğine göre belirlenmektedir. Tazminat hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin uzman birinden destek almak hak kayıplarının önlenmesi içisindan önem arz etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara tazminat avukatlığı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

 

Kişinin uğradığı zarar farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar:

 

  • Eşyaya ilişkin bir zarar olabilir (eşyanın bozulması, değerinin düşmesi,yok olması vb.)

  • Bedensel zarara ilişkin bir zarar olabilir. (İş kazası sonucu, Tıbbi tedavi sonucu, Trafik kazası sonucu, vb.) TBK md. 54.

  • Sözleşmeye aykırı hareketten dolayı  uğranılan zarar

  • Bir suçun işlenmesi nedeni ile  uğranılan zarar

  • Telif hakkının ihlal edilmesinden dolayı uğranılan zarar

  • Boşanma davası kapsamında uğranılan zarar

  • Ekonomik gelecekte uğranılan zarar

  • İdarenin hizmeti nedeni ile uğranılan zarar

 

TBK md. 54, Bedensel zararlar özellikle şunlardır:
 

1. Tedavi giderleri.
2. Kazanç kaybı.
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. 

 

TBK m. 122 uyarınca, Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. Yargıtay, haksız fiilden kaynaklanan olaylarda da munzam zarar isteklerinin kabulüne karar vermektedir.

 

TAZMİNAT DAVASI İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI? İSTEDİĞİMİZ ZAMAN AÇABİLİR MİYİZ?

 

Tazminat davaları süresi içerisinde açılması gerekmektedir. Zamanında açılmadığı zaman tazminat davası esastan ret kararı verilir. TBK md. 72'de "Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır." şeklinde düzenleme yapılmıştır.  Tazminat hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin uzman birinden destek almak hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara tazminat avukatlığı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

 

NE KADAR TAZMİNAT ALABİLİRİM ?

 

Tazminat miktarı çeşitlilik göstermektedir. Şöyle ki manevi tazminatta kişinin yaşadığı elem, keder , utanç vb. Duyguların maddi olarak tam karşılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle, mahkeme hakimin; olay, netice, zarara uğranılan tarih, eylemlerin ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları gibi bir çok etkeni bir arada değerlendirerek bir miktar belirlemektedir. Yani manevi tazminat miktarı hakimin takdirindedir. Buna karşın maddi tazminatta ise; uğranılan zararın ispat edilmesi halinde tam olarak miktar hesaplanır. Her olay ve her kişinin malvarlığında oluşan kayıp miktarı hesaplanır ve faizi ile birlikte hüküm altına alınır. Tazminat hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin uzman birinden destek almak hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Pirzade hukuk ve danışmalık ofisimiz bünyesinde olan Ankara Tazminat Avukatı yapan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

bottom of page