top of page
  • ilaydaliyee

İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi


işçilik alacakları
işçilik alacakları

İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği


...... NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR


DAVACI :...............

VEKİLİ :AV. ..........


DAVALI :.........


DAVA KONUSU : Fazlaya ve diğer tüm hususlara ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız mahfuz kalmak üzere şimdilik;


1) Kısmi Olarak Açtığımız Alacak Kalemlerinden;..... TL Kıdem Tazminatı,.... TL İhbar Tazminatı, ... TL Yıllık İzin Ücreti , ......... TL Ücret, ........ TL AGİ, ....... Yemek ücreti Alacaklarının,


2) Tam ve Kesin Olarak Belirlenebilmesinin Mümkün Olduğu Anda Arttırılmak Üzere Belirsiz Alacak Davası Olarak Açtığımız; ... TL Fazla Çalışma,..... TL UBGT 1...... TL Hafta Tatili Alacağı, Olmak Üzere, Toplamda ...... TL'nin Davalı Taraftan Tahsiline Karar Verilmesi Talebimizdir.


HARCA ESAS DEĞER : ..... TL


AÇIKLAMALAR:


Müvekkil ......, .......... tarihinden ...... tarihine kadar davalı şirkette ".........." olarak çalışmıştır. Müvekkil çalışma hayatı boyunca yemek ücretlerinin ödenmemesini veya yasal izinlerini kullanamamasını, çalıştığa şirkete duymuş olduğu bağlılık ve sevgi nedeni ile katlanmıştır. Ancak Ocak maaşının ödenmemesi, peşine Şubat zammının miktarının bilinmemesi ile birlikte aylıık ödemenin yapılmaması, müvekkilin hayatını idame ettiremez hale getirmiştir. İşbu gerekçe ile haklı fesih ile ihtar çekilmiştir. Ancak haklarına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamıştır.


Konuyla alakalı olarak dava şartı arabuluculuk şartı yerine getirilmiştir. Usulüne uygun arabuluculuk başvurusu yapılmıştır. Buna karşın davalı taraf yetkili arabulucuya " ........." belirtmişlerdir. (EK-1: Arabuluculuk Son Tutanak )


Kıdem Tazminatı Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Müvekkil ......'un davalı bünyesinde tam ... yıl....... ay ..... günlük bir çalışması bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. maddesi “e” bendi, “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse…”, uyarınca müvekkilin iş sözleşmesini haklı sebeple derhal feshetmiştir. Ancak iş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesine rağmen, kıdem tazminatı kendisine ödenmemiştir. Müvekkilin ücreti tarafımızca belirlenememesine bağlı olarak kıdem tazminatının net miktarı da hesaplanmamıştır. Fazlaya ilişkin haklarımız ve toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik........ TL Kıdem tazminatının davalı taraftan alınarak, işçilik alacakları müvekkile ödenmesi gerekmektedir.


İhbar Tazminatını Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Müvekkil, davalı işveren bünyesinde tüm sadakat ve sabrıyla davalı bünyesinde çalışmasına rağmen iş sözleşmesinin temel unsuru olan ücret eksik veya hiç ödenmemesinden usule uygun şekilde sözleşme feshedilmiştir. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız ve toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ...... TL ihbar tazminatının davalı taraftan alınarak, müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Müvekkil, davalı işveren bünyesinde tam ... yıl ..... ay ...... gün çalışmıştır. Bu süre boyunca, yıllık izni kendisine sadece ....... gün kullandırılmıştır. Kullandırılmayan yıllık izinlerin ücreti de kendisine ödenmemiştir. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız ve toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ..... TL yıllık izin ücretinin davalı taraftan alınarak, işçilik alacakları müvekkile ödenmesi gerekmektedir.


Ücret Alacağı Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Müvekkil davalı işveren bünyesinde çalıştığı süre boyunca ücretlerini hiçbir zaman tam alamamıştır. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız ve toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ...... TL ücreti alacağının davalı taraftan alınarak, müvekkile ödenmesi gerekmektedir.


AGİ Alacağı Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Müvekkil davalı işveren bünyesinde çalıştığı süre boyunca ücretlerinin yanı sıra AGİ alacağını da hiçbir zaman tam alamamıştır. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız ve toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ....... TL ücreti alacağının davalı taraftan alınarak, müvekkile ödenmesi gerekmektedir.


Yemek Ücreti Alacağı Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Davalı şirket en son ..... Eylül 2021'de yemek parası yatırmışlardır. O tarihten sonra müvekkil 9 kez pazar günü çalışmış, günlük 35 TL'den hesaplanan, 315 TL yemek parası ödenmemiştir. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız ve toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 315 TL ücreti alacağının davalı taraftan alınarak, müvekkile ödenmesi gerekmektedir.


Fazla Çalışma Ücreti ve Hafta Tatili Alacağı Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Müvekkil davalı işveren bünyesinde haftanın 6 günü , .... - .. saatleri arasında çalışma yapmıştır. Yaptığı fazla çalışmanın karşılığı kendisine ödenmemiştir. Müvekkilin çalışma sürelerini bilen tanıklarımız mevcuttur. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız ve 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik .... TL fazla çalışma ücretinin ve hafta tatili ücretinin davalı taraftan alınarak, müvekkile ödenmesi gerekmektedir.


Ulusal Bayramlarda Çalışmaya İlişkin Talepler ;


Müvekkil dini bayramlar ve resmi bayramlarda çalışmıştır. Hiçbir çalışmasının karşılığını kendisine ödenmemiştir. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız ve 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre talebimizi artırma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ...... TL UGBT ücretinin davalı taraftan alınarak, müvekkile ödenmesi gerekmektedir.


Adli Yardım Talebimize İlişkin Açıklamalar;


Hukuk Muhakemeleri Kanunu 334. maddesine göre, geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Müvekkilim yargılama harç ve giderlerini karşılayabilecek durumda değildir, çalışmamaktadır. Mali ve ekonomik durum araştırmaları yapılması neticesinde de müvekkilin durumunun iyi olmadığını, yargılama giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu açıkça görülecektir. işbu sebeple davaya adli yardım kararı verilerek devam edilmesi gerekmektedir.


HUKUKİ NEDENLER : HMK, TMK, İş Kanunu, 5510 S. K. m. 2, 86 ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve her türlü yasal mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER :


-Müvekkilin İş Yeri Özlük Dosyası- Davalı işverenden istenilmesi talep ederiz.

-Müvekkilin SGK sicil dosyası - SGK'den istenilmesini talep ederiz.

-Tanık Beyanları: (Bilgileri daha sonra bildirilecektir.)

-Mesajlaşmalar ve ekran görüntüleri,

-Yemin, Bilirkişi incelemesi, Kanuni ve takdiri her türlü yasal delil.

-Emsal Ücret Araştırması, Yargıtay Kararları, İsticvap, İşyeri Ve Sigorta Kayıtları, Davalı Tarafın

Sunacağı Delillere Karşılık Sunulacak Her Türlü Yasal ve Takdiri Deliller .


SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda Arz, İzah Edilen ve Re'sen Göz Önüne Alınacak Nedenlerle;


1) Davamızın KABULÜ ile,


Kısmi olarak açtığımız alacak kalemlerinden;

....... TL Kıdem Tazminatı alacağının ve fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,

....... TL İhbar Tazminatı alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile,

....... TL, Yıllık İzin Ücreti alacağının alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile,

....... TL Ücret alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,

....... TL AGİ alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,

....... TL Yemek ücreti alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,


Tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere belirsiz alacak davası olarak açtığımız;


....... TL Fazla Çalışma Ücret alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,

....... TL, UBGT alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,

....... TL, Hafta Tatili için alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile ÖDENMESİNE karar verilmesini


2) Adli Yardım Talebimizin KABULÜNE karar verilmesini,


3) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av. *************EKLER

EK-1 : Arabuluculuk Anlaşamama Tutanağı

EK-2 : Vekaletname


43 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page