top of page
  • Avukat

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Dava Dilekçesi Örneği


kat karşılığı inşaat sözleşmesi
kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Dava Dilekçesi


................ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik işler bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesi, sözleşmeye ve projeye aykırılık nedeniyle oluşan zararın tespiti ile davalıdan tahsiline hükmedilmesi taleplerimizden ibaret dava dilekçesidir.


DAVA DEĞERİ : Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere müvekkilimin zararı belirsiz olduğundan şimdilik 1.255.000 TL’dir.


AÇIKLAMALAR:


1) Müvekkilimiz arsa sahibi ve davalı ........................... arasında 11/05/2018 tarihinde Samsun Noterliğin de 856 yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. (EK 2)


2) Bu sözleşmeye göre davalı ..........................., müvekkilimize ait Samsun ili İlkadım ilçesi Kurtuluş Mahallesi İstiklal Mevkiinde 981 ada 200 parsel de kayıtlı bulunan arsa üzerinde (EK 3) 20/05/2018 tarihinde inşaat faaliyetlerine başlayacak, inşaat iş sahibine en geç 20/05/2019 tarihinde teslim edilecektir. Ancak davacı teslim tarihi üzerinden 3 ay geçmesine karşın inşaatı müvekkilimize teslim etmemiştir.


3) Davalıya birçok kez sözlü ihtarda bulunulmuştur ve kendisine 20/09/2020 tarihinde Samsun Noterliği’nin 857 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bir ihtarname gönderilmiştir fakat davalı ............................ tarafından herhangi bir cevap gelmemiş olup ihtara konu edimlerde yerine getirilmemiştir. (EK 4)


4) Davalı sözleşme kapsamında belirlenen şartlar çerçevesinde ve belirlenen kalite de malzemeler kullanmayarak planlanan bağımsız bölümlerin yarısını tamamlamıştır. Bu durum projeye aykırılık içermekte olup tamamlanan bu bağımsız bölümlerin uğrayacağı değer kaybına uğramıştır. Müvekkilimin uğradığı zarar belirsiz olduğundan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kaydıyla 650.000 TL’lik zararın tazmini gerekmektedir.


5) Sözleşmeye konu taşınmazın çevre düzenlemesinin de davalı tarafından yapılacağı sözleşmede kararlaştırılmış olup davalı kararlaştırılan bu çevre düzenleme edimini de yerine getirmemiştir.


6) Müvekkilim sözleşmede kararlaştırılan çevre düzenleme ediminin yerine getirilmemesi neticesinde 90.000 TL ödeyerek çevre düzenlemesini yaptırmıştır. (EK 5)


7) Kira masraflarından kurtulmak amacıyla kalan bağımsız bölümleri 500.000 TL ödeyerek tamamlamış ve nihayetinde 01/01/2021 tarihinde evine taşınabilmiştir. Bu süre zarfında müvekkilim kiracı olarak başka bir yere taşınmak zorunda kalmış olup projenin teslim tarihi olan 20/05/2019’da projenin tamamlanmaması sebebiyle müvekkilim ekstra olarak 15.000 TL kira bedeli ödemek zorunda kalmıştır ve bu durum kendisini oldukça müşkül duruma düşürmüştür. (EK 6)


HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı TBK m. 113, 470, 471, 472, 473, 6100 sayılı HMK m. 107


HUKUKİ DELİLLER :


1) 11/05/2018 tarihli Samsun Noterliğinin 856 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği (1 numaralı vakıa)

2) Tapu Kaydı (2 numaralı vakıa)

3) Samsun Noterliğinin 857 yevmiye numaralı ihtarnamesi (3 numaralı vakıa)

4) Keşif ve bilirkişi incelemesi (4 numaralı vakıa)

5) Çevre düzenlemesine ilişkin yapılan masrafların banka dekontları (6 numaralı vakıa)

6) 21/05/2018 tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları (7 numaralı vakıa)


NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; sözleşmeye ve projeye aykırılık nedeniyle oluşan zararın tespiti ile belirsiz olan zarar sebebiyle 650.000 TL’nin davalıdan tahsiline hükmedilmesini,

  2. Müvekkilin yarım kalan bağımsız bölümlerin tamamlanması için ödemiş olduğu 500.000 TL’nin davalı tarafından ödenmesine hükmedilmesini,

  3. Sözleşme kapsamında davalı tarafından yapılması kararlaştırılmış olan çevre düzenlemesi ediminin yerine getirilmemesi sebebiyle bu edimin müvekkilim tarafından yerine getirilmesi sonucunda yapmış olduğu 90.000 TL’lik harcamanın davalı taraftan tahsiline hükmedilmesini,

  4. Müvekkilimin bu süre zarfı boyunca projenin vaktinde tamamlanmaması sebebiyle ödemiş olduğu 15.000 TL’lik kira bedelinin davalı tarafından ödenmesini,

  5. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.


15.01.2021

Davacı Vekili

Av. ..............................................

İmza

EKLER:


1- Onaylı vekaletname örneği

2- 11/05/2018 tarihli Samsun Noterliğinin 856 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde kat karşılığı sözleşme örneği

3- Tapu Kaydı

4- Samsun Noterliğinin 857 yevmiye numaralı ihtarnamesi

5- Çevre düzenlemesine ilişkin yapılan masrafların banka dekontları

6- 21/05/2018 tarihli kira sözleşmesi ve banka dekontları

229 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page