top of page

 Ankara Boşanma Avukatı

ankara boşanma avukatı

Boşanma Davaları

Türk Hukukunda evliliği sona erdiren sebepler 5 tanedir:

 1. Ölüm

 2. Butlan Kararı

 3. Gaiplik (talep halinde)

 4. Cinsiyet Değiştirme

 5. Boşanma

Medeni Kanunumuzda boşanma sebepleri tahdidi (sınırlı sayıda) düzenleme altına alınmıştır. 

Türk Medeni Kanunu'nda boşanma nedenleri genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak 2'ye ayrılmaktadır. 

Genel Boşanma nedenleri;

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (TMK 166/1)

 • Ortak Yaşamın Yeniden Kurulamaması (TMK 166/4)

 • Tarafların Boşanma Konusunda Anlaşmaları (TMK 166/3)

Özel Boşanma Nedenleri;

 • Cana Kast (TMK 161)

 • Zina (TMK 161)

 • Pek Fena Muamele ve Onur Kırıcı Davranış (TMK 162)

 • Haysiyetsiz Hayat Sürme (TMK 163)

 • Suç İşleme (TMK 163)

 • Terk (TMK 164)

 • Akıl Hastalığı (TMK 165)

Özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebeplerinin aynı anda var olduğu durumlarda özel boşanma nedeninin varlığı genel boşanma nedenine dayanarak dava açılması açısından engel teşkil etmez. Örneğin, bir eşin sadakatsizlik durumunda, zina nedeniyle değil, evlilik birliğinin temelini sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir.

 

Evlilikten kaynaklanan sorunlar, "kusura dayalı boşanma nedenleri" ve "kusura dayanmayan boşanma nedenleri" olarak sınıflandırılabilir. Kusura dayalı boşanma nedenlerinde, boşanma kararı verilebilmesi için davalının kusurlu olması gerekmektedir. Örneğin, zina, cana kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışlar, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme gibi nedenler kusura dayalı boşanma nedenlerine örnektir. Kusura dayanmayan boşanma nedenlerinde ise davalının kusurlu olması gerekmemektedir. Örneğin, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılma, kusura dayanmayan boşanma nedenleridir.

 

Boşanma nedenleri ayrıca "mutlak boşanma nedenleri" ve "nispi boşanma nedenleri" olarak da kategorize edilebilir. Mutlak boşanma nedenleri, yasada belirtilen nedenlerin gerçekleşmesi ve kanıtlanması durumunda, mahkemenin bu nedenin diğer eş için yaşamı insana tahammül edilemez hale getirip getirmediğini incelemeden doğrudan boşanma kararı verebileceği nedenlerdir.

 

Mutlak boşanma nedenleri şunlardır:
 

1- Sadakatsizlik
2- Terk etme
3- Cinayet teşebbüsü
4- Ahlaka aykırı ve onur kırıcı davranışlar
5- Tarafların uzlaşması
6- Ortak yaşamın yeniden kurulamaması (ayrılık)

 

Mutlak boşanma nedenleri varsa, evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığını incelemek gerekli değildir. Çünkü bu nedenler her biri evlilik birliğini kesin olarak temelinden sarsacak niteliktedir.

 

Nispi boşanma nedenleri, tek başına boşanma kararı vermek için yeterli olmayan ve mahkemenin diğer eş için yaşamın insana tahammül edilmez hale gelip gelmediğini incelemesini gerektiren nedenlerdir. Nispi boşanma nedenleri varsa bile, söz konusu nedenin evlilik birliğini temelinden sarsamadığı durumda boşanma kararı verilemez.

 

Nispi boşanma nedenleri şunlardır:
 

1- Suç işleme
2- Haysiyetsiz yaşam sürme
3- Akıl hastalığı
4- Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Pirzade Hukuk Bürosu, Ankara'da bulunan aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Boşanma, nafaka, velayet, soybağı, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, ayrılık ve nişanlılık gibi aile hukuku alanındaki tüm konularda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ankara Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma, eşlerin boşanma konusunda ve boşanmanın fer'ileri olarak adlandırılan mal paylaşımı, velayet, vesayet, nafaka gibi konularda anlaşamaması halinde açılan bir dava türüdür. Taraflar bu konularda çekişerek kendilerinin haklı olduğunu ve kendi lehlerine karar verilmesini talep ederler. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için her iki tarafın da dava açması gerekirken, çekişmeli boşanma davasında yalnızca bir tarafın dava açması da yeterlidir.

 

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için kanunda belirtilen sebeplerin varlığı gerekmektedir. Bunlar; özel boşanma sebepleri olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat, terk veya akıl sağlığıdır. Genel boşanma sebebi olarak ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) veya fiili ayrılık sebepleridir. Bu sebeplerden biri veya birkaçının varlığı halinde taraflardan birisi, karşı taraftan talep ettiği edimleri içeren dilekçeleriyle başvururlar.
 

Çekişmeli boşanma davasında, taraflar dava dilekçesinde, boşanmaya neden olan olayları, boşanmanın fer'ileri olarak talep ettikleri hususları ve delillerini belirtirler. Mahkeme, dava dilekçesinin kabulü üzerine, ön inceleme duruşması yapar. Bu duruşmada, tarafların iddia ve savunmaları dinlenerek, delillerin kabulü veya reddi ile bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilir.
 

Çekişmeli boşanma davasının esastan görülmesi, ön inceleme duruşmasından sonra başlar. Bu aşamada, taraflar delillerini sunarlar ve tanık dinlenmeleri yapılır. Mahkeme, delilleri değerlendirerek, boşanma ve boşanmanın fer'ileri konusunda karar verir.
Çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması, davanın özelliğine ve mahkemenin iş yüküne göre değişmektedir. Genellikle, çekişmeli boşanma davaları, bir buçuk ila iki yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda ve boşanmanın fer'ileri olarak adlandırılan mal paylaşımı, velayet, vesayet, nafaka gibi konularda anlaşmaları halinde açılan bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar boşanma konusundaki anlaşmalarını içeren bir protokol düzenlerler ve bu protokolü dava dilekçesine eklerler. Mahkeme, bu protokolü kabul ederse, tarafların boşanmasına karar verir.

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar boşanma konusunda anlaşmalı oldukları için, dava süreci çekişmeli boşanma davasına göre daha kısadır. Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanması, genellikle bir ila iki ay arasındadır.

Ankara Avukat Ücretleri ve Seçimi

Ankara boşanma avukatı ücretleri, davanın özelliğine ve avukatın deneyimine göre değişmektedir. Ankara boşanma avukatı ücretleri, genellikle 10.000 TL ile 20.000 TL arasındadır.

Boşanma avukatı seçerken, avukatın aile hukuku alanında deneyimli olmasına ve bu alanda uzmanlaşmış olmasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca, avukatın tarafsız ve objektif olması da önemlidir.

Dava Öncesinde Evin Terk Edilmesi

Boşanma davalarında, eşlerden birinin evi terk etmesi, boşanma davasının seyrini etkilemez. Evin terk edilmesinin geçerli bir sebebi varsa, terk eden eş kusurlu sayılmayacak ve bu durum, boşanma davası sonucunda kadın lehine bir sonuç doğuracaktır.

Çekişmeli Davada Kadının Hakları

Çekişmeli boşanma davasında, kadın, boşanma davasının fer'i konuları olan nafaka, velayet, mal paylaşımı, ziynet alacakları, maddi ve manevi tazminat gibi konularda haklara sahiptir.

 

 • Nafaka: Boşanma davasında, kadın, boşanma sonucunda maddi olarak yoksulluğa düşecekse, kocasından nafaka talep edebilir. Nafaka, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere ikiye ayrılır. İştirak nafakası, müşterek çocukların bakımı ve eğitim giderleri için ödenen nafakadır. Yoksulluk nafakası ise, boşanma sonucunda kadının yoksulluğa düşmesini önlemek için ödenen nafakadır.

 

 • Velayet: Boşanma davasında, velayet konusunda taraflar anlaşma sağlayamazsa, mahkeme, çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak velayeti kime vereceğini kararlaştırır. Çocuğun velayeti, anneye veya babaya verilebileceği gibi, her iki ebeveyne de ortak olarak verilebilir.

 

 • Mal paylaşımı: Boşanma davasında, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallar, kural olarak, taraflar arasında eşit olarak paylaşılır. Ancak, bazı durumlarda, taraflar arasında mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlanamazsa, mahkeme, mal paylaşımını tarafların katkıları ve hakkaniyet ilkeleri göz önünde bulundurarak yapar.

 

 • Ziynet alacakları: Düğünde takılan ziynet eşyaları, kadına aittir. Boşanma davasında, kadın, kocasından bu ziynet eşyalarını geri talep edebilir.

 

 • Maddi ve manevi tazminat: Boşanma davasında, kadın, boşanma davası sonucunda uğradığı maddi ve manevi zararlar için kocasından tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, boşanma davasında, kadının boşanma sonucunda yoksulluğa düşmesini önlemek için ödenen tazminattır. Manevi tazminat ise, boşanma davasında, kadının boşanma sonucunda duyduğu acı, elem ve sıkıntılar için ödenen tazminattır.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda ve boşanmanın fer'i konuları olan nafaka, velayet, mal paylaşımı, ziynet alacakları, maddi ve manevi tazminat gibi konularda anlaşmaları halinde açılan bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar, boşanma protokolü adı verilen bir belgede bu anlaşmalarını belirtir ve bu belgeyi dava dilekçesine eklerler. Mahkeme, tarafların anlaşmasını uygun bulursa, tarafların boşanmalarına karar verir.

Devlet Ücretsiz Avukat Veriyor Mu?       

Eşlerden biri, mali olarak hayatını devam ettiremez ve bir avukatla anlaşmasının ekonomik açıdan mümkün olmadığının belgeli olarak ispatı halinde, bulunulan yerin barosundan adli yardım sistemi çerçevesinde avukat talep edebilir. Aksi halde, Ankara boşanma avukatı arayışına devam edilmesinde fayda vardır.

Avukat İhtiyacı

Ankara'da boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış avukatlar bulunmaktadır. Bu avukatlar, boşanma davanızda size hukuki destek sağlayabilir.

Çekişmeli Davada Avukatın Rolü   

Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, dava, mahkemede tarafların karşılıklı iddialarının tartışılması ve delillerin değerlendirilmesi ile sonuçlanır. Bu süreçte, avukatın rolü, tarafların haklarını korumak ve davayı en iyi şekilde sonuçlandırmaktır.


Avukat, tarafların iddialarını ve delillerini mahkemeye etkili bir şekilde sunmakla görevlidir. Ayrıca, dava sürecini yakından takip ederek, tarafların haklarının korunmasını sağlar.

Avukat Tutmanın Faydaları ve Zorunluluğu

Boşanma davaları, hukuki açıdan karmaşık ve hassas konulardır. Bu nedenle, avukat tutmak, tarafların haklarını korumak için oldukça önemlidir. Avukat, tarafların haklarını koruyarak, dava sürecinin daha hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, avukat tutmak, taraflara birçok avantaj sağlar. Bu nedenle, avukat tutmak, tarafların haklarını korumak için tavsiye edilir.

Anlaşmalı Davada Avukat Tutmanın Önemi        

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar, boşanma, mal rejimi, velayet, nafaka ve maddi manevi tazminat gibi konularda anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşma, boşanma protokolü adı verilen bir belge ile resmileştirilir.


Boşanma protokolünün, tarafların haklarını koruması için, bir avukat tarafından hazırlanması tavsiye edilir. Avukat, tarafların haklarını koruyarak, boşanma protokolünün taraflar için en uygun şekilde hazırlanmasını sağlar.

En Kısa Sürede Boşanma Nasıl Olur?     

En kısa sürede boşanma, anlaşmalı boşanma yoluyla mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar, boşanma, mal rejimi, velayet, nafaka ve maddi manevi tazminat gibi konularda anlaşmaya varmalıdır. Tarafların bu konularda anlaşmaya varması halinde, dava, tek celsede sonuçlanır.

bottom of page