top of page

FAALİYET ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku; suç ve cezaları ihdas eden bir kamu hukuku dalıdır. Pirzade Hukuk ve Danışmanlık olarak soruşturma ve kovuşturma aşamaları tamamlanacağı zamana kadar müvekkillerimizin menfaatlerini ve çıkarlarını gözeterek alanında uzman ekibimizle hızlı, etkili yöntemlerle ve titizlik ile savunmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve dilekçeler yazıyoruz.

 

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku dalıdır. Suç, hukuk düzeninin korunması gereken bir değerin ihlal edilmesidir. Ceza, suça karşılık olarak uygulanan bir yaptırımdır. Ceza hukukunun teknik yönleri, suçun unsurları, cezanın unsurları, suça ilişkin zamanaşımı, cezanın indirim ve artırımı, cezanın ertelenmesi, cezanın infazı gibi konuları kapsar. Suçun unsurları, suçun gerçekleşmesi için gerekli olan şartların tümüdür.

Ticaret ve şirketler hukuku, ticari işletme ve şirketlerin yasal yapılarını, işlemlerini ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alan, şirket kurulumu, yönetimi, borçları, sözleşmeleri, ticaretin yapılması, sermaye piyasaları ve şirketlerin iflası gibi konuları kapsar.

Ticaret ve şirketler hukuku, toplumda önemli bir rol oynar. Ticaret ve şirketlerin faaliyet göstermesini sağlayan hukuki çerçeveyi oluşturur. Bu sayede, ticaretin serbestçe ve adil bir şekilde gerçekleşmesi, işletmelerin ve tüketicilerin haklarının korunması sağlanır.

Şirket Kurulumu, Yönetimi, Borçları, Sermaye Piyasaları, Şirketlerin İflası

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Nişanlanma, Evlilik, Boşanma, Nafaka, Velayet, Veraset İlamı, Mal Paylaşımı

Aile ve miras hukuku, bireysel ve toplumsal hayatın temel taşlarını oluşturan iki hukuk dalıdır. Aile hukuku, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet, nafaka gibi konuları düzenlerken, miras hukuku, kişinin ölümü halinde geride bıraktığı malvarlığının nasıl dağıtılacağını ve mirasçıların haklarını belirler.

Miras hukuku ise, kişilerin ölümünden sonra geride bıraktıkları malvarlığının dağıtılması konusunda önemli bir rol oynar. Miras, bireylerin biriktirdikleri emek ve birikimlerinin bir yansımasıdır. Bu nedenle, mirasın adil ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması, kişilerin ölümünden sonra da haklarının korunması açısından önemlidir.

İŞ HUKUKU

İşçi Alacakları, İş Kazaları, Hizmet Tespiti

İş hukuku; Ankara Avukat I Pirzade Hukuk ve Danışmanlık olarak iş hukuku en yoğun çalıştığımız alanlardan biridir. Ankara merkezli olmak üzere tüm ülke genelinde İstihdam Anlaşmazlıkları, Yönetim Eğitimi ve Görevi Suistimal Soruşturması alanlarında en iyi hukuki tavsiye ve danışmanlık hizmetlerini sağlıyoruz. Derin bilgimiz, uzmanlığımız ve deneyimimizi kullanırken her davanın kendine özgü yöntemler gerektirdiğini dikkate alıyoruz. Kısacası, en iyi yaptığımız iş haklarınızı korumak!

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku, bir ülkedeki yabancıların durumunu düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, yabancıların bir ülkede ikamet etme, çalışma, eğitim alma, seyahat etme gibi temel haklarını ve sunduğu hizmetleri düzenler. Ayrıca, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanma ve kaybetme koşullarını da belirler.

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku, uluslararası hukukun bir dalı olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu hukuk dalı, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalarla da düzenlenir. Türkiye'de yabancılar ve vatandaşlık hukuku, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve 5493 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir.

Vatandaşlıktan Iskat, Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Tahakkuk, Vergi Borcu, Disiplin Cezaları

İdare ve vergi hukuku, bireylerin ve kurumların devlet ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dallarıdır. İdari hukuk, idarenin kuruluşunu, işleyişini ve yetkilerini düzenlerken, vergi hukuku, vergilerin alınması, tahsili ve idaresini düzenler.

İdari hukuku, kamu hukukunun bir dalıdır. Bu nedenle, idari hukuk kuralları, kamu yararını ve kamu düzenini korumayı amaçlar. İdari hukuk, temel olarak şu kavramları düzenler:

İdari işlem: İdarenin hukuki sonuç doğuran eylem ve işlemleridir.
İdari dava: İdarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı açılan davalardır.
İdari yargı: İdari davalara bakan yargı mercileridir.
Vergi hukuku, özel hukukun bir dalıdır. Bu nedenle, vergi hukuk kuralları, vergi mükelleflerinin hak ve ödevlerini belirlemeyi amaçlar. Vergi hukuku, temel olarak şu kavramları düzenler:

Vergi: Devletin kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla vatandaşlardan aldığı parasal bir yükümlülüktür.
Vergi mükellefi: Vergi ödeme yükümlülüğü olan kişi veya kuruluştur.
Vergi beyannamesi: Vergi mükelleflerinin vergilendirme dönemine ilişkin vergi hesaplarını bildirdikleri belgedir.
İdare ve vergi hukuku, bireylerin ve kurumların devlet ile olan ilişkilerini düzenleyen önemli hukuk dallarıdır. Bu hukuk dalları, bireylerin temel haklarını ve sunduğu hizmetleri korumak, toplumsal düzeni ve güvenliği sağlamak için önemlidir.

BİLİŞİM HUKUKU

Erişimin Engellenmesi, Yer Sağlayıcı

Bilişim hukuku, bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bilişim hukukunun temel amaçlarından biri, bilişim teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanan riskleri azaltmak ve bu teknolojilerden yararlanan kişilerin haklarını korumaktır.

Bilişim hukukunda önemli bir kavram olan gizlilik ilkesi, kişilerin kişisel verilerinin korunmasına yönelik düzenlemeleri içerir. Gizlilik ilkesi, kişilerin kişisel verilerinin kamuya açıklanmadan veya izinsiz olarak başka kişiler tarafından kullanılmadan korunmasını amaçlar. Bilişim hukukunda gizlilik ilkesi, aşağıdaki hukuki düzenlemelerde yer almaktadır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

Kişisel verilerin gizliliği
Veri güvenliği

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hakem Heyeti, Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüketici hukuku, tüketicilerin temel hak ve menfaatlerini korumayı amaçlayan hukuk dalıdır. Tüketici hukuku, tüketicilerin mal ve hizmetlere erişimini, bu mal ve hizmetlerin güvenli ve kaliteli olmasını, tüketicilerin korunmasını sağlar.

Tüketicinin Hakları

Tüketici hukuku, tüketicilere aşağıdaki temel hakları tanımaktadır:

Mal ve hizmetlere erişme hakkı: Tüketiciler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlere erişme hakkına sahiptir.
Güvenli ve kaliteli mal ve hizmet alma hakkı: Tüketiciler, güvenli ve kaliteli mal ve hizmet alma hakkına sahiptir.
Tüketici sözleşmelerinde eşitlik ilkesine uyulma hakkı: Tüketiciler, tüketici sözleşmelerinde satıcılara karşı eşitlik ilkesine uyulma hakkına sahiptir.
Tüketicinin korunması hakkı: Tüketiciler, satıcıların haksız davranışlarından korunma hakkına sahiptir.
Tüketicinin Sorumlulukları

Tüketiciler, tüketici hukukunun kendilerine tanıdığı hakları kullanırken aşağıdaki sorumluluklara uymalıdır:

  • Tüketici sözleşmelerini dikkatlice okumalı ve anladıktan sonra imzalamalıdır.

  • Mal ve hizmetleri satın alırken, malın veya hizmetin özelliklerini ve kullanım koşullarını öğrenmelidir.

  • Mal ve hizmetleri, kullanım amacına uygun olarak kullanmalı ve saklamamalıdır.

SİGORTA HUKUKU & DEĞER KAYBI 

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmeleri, sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan ve sigortalıdan kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen zararların tazmini için düzenlenen sözleşmelerdir. Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinin geçerliliği, hükümleri ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesi gibi konularda hukuki düzenlemeler içermektedir.

Değer kaybı-Hasar farkı

Pert farkı

İkame araç bedeli

Araç mahrumiyet bedeli

Pert (Hasar Farkı), Mahrumiyet Bedeli, Tazminat

TIP&SAĞLIK HUKUKU

Tıp ve sağlık hukuku, tıp ve sağlık hizmetlerinin sunulması ve alınması sırasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, tıp ve sağlık hizmetlerinin etik ve hukuki açıdan düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Tıp ve sağlık hukukunda kullanılan özgün hukuki tekniklerden biri, hastanın etik ve hukuki haklarının korunmasıdır. Bu kapsamda, hastanın aydınlatılmış onam hakkı, mahremiyet hakkı, bilgilendirilme hakkı, tedaviyi reddetme hakkı ve şikayet etme hakkı gibi haklar düzenlenmiştir.

Aydınlatılmış Onam Hakkı

Mahremiyet Hakkı

Bilgilendirme Hakkı

Tedaviyi Reddetme Hakkı

Şikayet Etme Hakkı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Çek, Bono, Poliçe, Ciro Zincirinin Bozulması, Tahrifat

Kıymetli evrak hukuku, üzerinde yazılı olan hak ve borçların, hak sahibinden devralana kadar devredilmesi ve korunmasını sağlayan belgeler olan kıymetli evraklar hakkındaki hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Kıymetli evraklar, ticari işlemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kıymetli evrak hukukunun teknik yönleri, kıymetli evrakın şekil şartları, geçerliliği, devri, hak ve borçları, ciro ve kambiyo takibi gibi konuları kapsar.

Ciro, kıymetli evrakın arka yüzüne yapılan ve senedin hak sahibinin değişmesi anlamına gelen işlemdir. Ciro, kıymetli evrakın devredilmesine olanak tanır.

Ciro, kıymetli evrakın hak ve borçlarının da devredilmesi anlamına gelir. Ciro, kıymetli evrakın hak sahibinin değişmesi için gerekli bir işlemdir.

Ciro, kıymetli evrakın türüne göre farklı şekillerde gerçekleştirilir. Örneğin, bononun devri için, bononun arka yüzüne ciro edilmesi gerekir.

bottom of page